Nieuws

Programma Langer Thuis van start

Samen met 20 organisaties presenteerde Minister De Jonge op 2 november het plan van aanpak voor het Programma Langer Thuis. Zodat ouderen ook echt op een prettige en veilige wijze langer thuis kunnen blijven wonen. Met goede zorg, passende woningen, praktische hulp door vrijwilligers en natuurlijk ondersteuning van mantelzorgers.

De volgende partijen werkten samen aan de tot standkoming van dit plan: MantelzorgNL, Ministerie van VWS en BZK, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners, woningbouwcorporaties, ouderenbonden en de organisaties voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Verbeteren van mantelzorgondersteuning

MantelzorgNL zette daarbij stevig in op meer ondersteuning en hulp aan mantelzorgers. We zetten de belangrijkste acties waarbij MantelzorgNL actief betrokken is op een rij:

  • Er komt een landelijke campagne om meer mensen bewust te maken van mantelzorg (MantelzorgNL, VNG-gemeenten)
  • Bijeenkomsten voor ontmoeting en empowerment voor mantelzorgers (MantelzorgNL, VWS)
  • Informele zorg onder de aandacht brengen van werkgevers (VWS, Stichting Werk & Mantelzorg – een initiatief van MantelzorgNL en Qidos)
  • Bevorderen structureel overleg gemeente en steunpunten mantelzorg en vrijwilligerszorg (VWS, VNG, MantelzorgNL)
  • Aanjagen van lokaal respijtaanbod via aanjager respijtzorg i.s.m. MantelzorgNL (VWS, VNG, MantelzorgNL)
  • Ontregel de mantelzorger. Trajecten om met denktanks belemmerende regels weg te nemen (Actiz, MantelzorgNL, VWS)
  • Ontwikkelen stageplaatsen voor stagiaires in zorg en welzijn binnen de informele zorg (MantelzorgNL, VWS)
  • Knelpunten in wet- en regelgeving rondom mantelzorgwoningen inventariseren en oplossen (VWS, VNG, BKZ, Aedes, Woonbond)

MantelzorgNL zal haar achterban van mantelzorgers en mantelzorg ondersteunende organisaties actief betrekken en informeren.

Ook starten er in 8 gemeenten experimenten om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren via de sociale benadering van dementie. De VNG zal werken aan eenduidige informatie aan mantelzorgers door gemeenten en het vergroten van kennis en aanbod van logeerzorg.

Voortgang programma Mijn Kwaliteit van Leven

Mede dankzij MantelzorgNL gaat het Programma Mijn Kwaliteit van Leven door. Samen met de Patientenfederatie Nederland en KBO-PCOB vraagt MantelzorgNL ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking en mantelzorgers naar de effecten van zorg en ondersteuning op hun leven.

Ook zal MantelzorgNL overleggen met MBO en HBO over het verbeteren van de afstemming tussen onderwijs en informele zorg. Hiertoe ontwikkelt LOI i.s.m. MantelzorgNL en een aantal steunpunten mantelzorg en vrijwilligerszorg lesmateriaal.

Meer informatie