In het kort

Als kwartiermaker mantelzorg wordt er gewerkt aan het creëren van een positieve, veerkrachtige, inclusieve omgeving voor mantelzorgers, waar zij erkenning informatie en praktische hulp ontvangen. Het is de rol van de kwartiermaker om de ontwikkeling en ondersteuning van mantelzorg in kaart te brengen en te bevorderen. De kwartiermaker werkt samen met verschillende stakeholders, zoals zorginstellingen, gemeenschappen en beleidsmakers, om de belangen van mantelzorgers te behartigen en het mantelzorglandschap te verbeteren. Door middel van bewustwording, betrokkenheid en het faciliteren van passende ondersteuning, streeft de kwartiermaker naar een samenleving waarin mantelzorgers de erkenning en waardering krijgen die ze verdienen.

De aanleiding

De aanleiding voor het aanstellen van een kwartiermaker Mantelzorg binnen de gemeente Voerendaal was het besef dat er een groeiende behoefte was aan ondersteuning voor mantelzorgers. Mantelzorgers spelen een essentiële rol in het zorgen voor hun naasten, maar ze worden vaak geconfronteerd met uitdagingen en belastingen die hun eigen welzijn kunnen beïnvloeden.

Het werd duidelijk dat naast de individuele ondersteuning van mantelzorgers, er ook aandacht moest zijn voor bredere aspecten zoals het opbouwen van netwerken, lobbyen voor mantelzorgbelangen, lokale samenwerking en groepsbegeleiding, het volgen van landelijke ontwikkelingen en effectieve communicatie. Het is voor de mantelzorgconsulent onmogelijk om al deze taken intensief op te pakken naast de reguliere werkzaamheden.

Om deze reden werd een kwartiermaker Mantelzorg aangesteld. Deze functie werd gecreëerd om zich specifiek te richten op het coördineren, faciliteren en stimuleren van alle activiteiten die verband houden met mantelzorgondersteuning. Als kwartiermaker ben ik verantwoordelijk voor het opzetten van samenwerkingsverbanden, het betrekken van verschillende stakeholders, het initiëren van lobby-inspanningen en het bevorderen van groepsbegeleiding. Bovendien houd ik me op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en zorg ik voor effectieve communicatie naar zowel mantelzorgers als andere belanghebbenden.

Door een specifieke kwartiermaker Mantelzorg aan te stellen, kan de gemeente Voerendaal zich richten op het versterken van het mantelzorglandschap en ervoor zorgen dat mantelzorgers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het doel is om een veerkrachtige en ondersteunende omgeving te creëren waarin mantelzorgers hun waardevolle werk kunnen verrichten zonder overbelasting en met de erkenning die ze verdienen.

De aanpak

Het project Kwartiermaker Mantelzorg is georganiseerd volgens een gestructureerde aanpak, waarbij verschillende stappen zijn doorlopen om het doel te bereiken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste stappen, betrokken partijen, financiering en benodigde vaardigheden.

1. Behoefteanalyse en beleidsvorming: De eerste stap was het uitvoeren van een grondige behoefteanalyse om inzicht te krijgen in de specifieke uitdagingen en behoeften van mantelzorgers in de gemeente. Op basis hiervan werden ook enkele vrijwilligers actief binnen de sociale basis, maar ook netwerkpartners gevraagd ervaringen te delen.

2. De kwartiermaker heeft samen met de beleidsadviseur Wmo focus aangebracht bij de behoefteanalyse en beleidsvorming en is verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van alle activiteiten gericht op mantelzorgondersteuning. De kwartiermaker werkt daarvoor nauw samen de mantelzorgconsulent en met verschillende belanghebbenden en stakeholders.

3. Samenwerking en betrokkenheid: Een belangrijk aspect van het project is het opzetten van samenwerkingsverbanden met relevante partijen, zoals zorginstellingen, welzijnsorganisaties, beleidsmakers en mantelzorgers zelf. Het betrekken van deze stakeholders was van cruciaal belang om de belangen van mantelzorgers effectief te behartigen en de benodigde ondersteuning te bieden.

4. Financiering: De financiering van het project Kwartiermaker Mantelzorg kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het kan worden gefinancierd door de gemeente zelf, via specifieke subsidieprogramma’s voor mantelzorgondersteuning of door middel van samenwerkingsverbanden met andere organisaties die financiële steun bieden. Het is belangrijk om voldoende middelen te hebben om de taken van de kwartiermaker uit te voeren en de benodigde ondersteuning te bieden.

5. Als kwartiermaker Mantelzorg zijn verschillende vaardigheden van belang. Benodigde vaardigheden:

  • Een goede organisatorische vaardigheid is nodig om de verschillende aspecten van het project te coördineren en te plannen.
  • Verbinding is een essentiële vaardigheid voor het succesvol uitvoeren van het kwartiermaken. Het verwijst naar het vermogen om relaties op te bouwen, samen te werken en effectief te communiceren met alle betrokken partijen, zoals teamleden van het sociaal domein, stakeholders, externe partners en de doelgroep van het project.
  • Het creëren van verbinding speelt een cruciale rol bij het bevorderen van de expertise mantelzorgondersteuning, het opbouwen van vertrouwen en het stimuleren van samenwerking, wat uiteindelijk kan bijdragen aan een gezamenlijke missie als een projectdoelstelling.
  • Communicatievaardigheden zijn cruciaal om effectief te kunnen samenwerken en informatie te delen met diverse belanghebbenden. Daarnaast is kennis van mantelzorgthema’s en relevante wet- en regelgeving belangrijk om de belangen van mantelzorgers goed te kunnen behartigen.
  • Tot slot is het hebben van empathie en een goed inlevingsvermogen van belang om de behoeften en uitdagingen van mantelzorgers te begrijpen en passende ondersteuning te bieden. Het is aan te raden de expert opleiding bij MantelzorgNL te volgen.

Door deze stappen te doorlopen, samen te werken met beleidsmakers en belanghebbenden en de benodigde vaardigheden toe te passen, kan de kwartiermaker Mantelzorg effectief werken aan het verbeteren van de ondersteuning voor mantelzorgers in de gemeente in samenwerking met een mantelzorgconsulent.

Resultaat en conclusies

Het resultaat van het bovenstaande project, waarin een kwartiermaker Mantelzorg is aangesteld, is de verbetering van de ondersteuning en erkenning voor mantelzorgers binnen de gemeente. Dankzij de inzet van de kwartiermaker en de actieve samenwerking met de mantelzorgconsulent is er een ondersteuningsdienst ontwikkeld en geïmplementeerd en weten mantelzorgers en het aanbod beter te vinden. Maar is er ook meer aandacht voor informatievoorziening, praktische hulp en respijtzorg. Bovendien zijn er waardevolle netwerken en samenwerkingsverbanden ontstaan met relevante stakeholders, wat heeft bijgedragen aan een grotere bewustwording en erkenning van mantelzorg in de gemeenschap.

De conclusie is dat het project Kwartiermaker Mantelzorg een positieve impact heeft op mantelzorgers binnen de gemeente. Mantelzorgers en netwerkpartners weten beter de ondersteuning van de mantelzorgconsulent te vinden. Door de specifieke focus op coördinatie, samenwerking en het bieden van ondersteuning is er een omgeving gecreëerd waarin mantelzorgers de erkenning en hulp ontvangen die ze verdienen. Het project draagt bij aan het versterken van het mantelzorglandschap en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mantelzorgers. Het belang van de kwartiermakerrol blijkt cruciaal te zijn om de belangen van mantelzorgers effectief te behartigen en een positieve verandering te bewerkstelligen. Hoewel we deze ambitieuze doelen nastreven, moeten we ons bewust zijn van de beperkte tijd die tot onze beschikking staat.

TIP:
Belangrijk is dat je als kwartiermaker een verbindende en faciliterende rol speelt, waarbij je de stem van mantelzorgers versterkt en zorgt voor een inclusieve benadering van zorg en ondersteuning. Door samen te werken en bruggen te bouwen tussen verschillende belanghebbenden, kun je een positieve impact hebben. Blijf met elkaar verbonden anders raak je elkaar kwijt.

Contactpersoon

Gemeente Voerendaal
manja.honnef@voerendaal.nl

Heb jij ook een voorbeeld?

Deel je project dan met anderen, zodat zij er ook mee aan de slag kunnen. Dit kan eenvoudig door een beschrijving van je project in te sturen. 

Vragen? Bel 030 - 760 60 55

Zie ook deze voorbeelden

Voorzorgcirkels

De essentie van het concept voorzorgcirkel laat zich als volgt omschrijven: uit voorzorg ontwikkelen: voor het geval dat: voorsorteren op ouder worden…

Tafel van Ontmoeting

De Tafel van Ontmoeting biedt een speciale ruimte voor mensen die zorgen voor anderen én voor degenen die graag in goed gezelschap…

Leerlingen en studenten steken jonge mantelzorgers hart onder de riem

In het kader van de Week van de Jonge Mantelzorger zijn wij in die week op verschillende dagen naar de lokale middelbare…