Mantelzorg en de brede Specifieke Uitkering (SPUK)

Met de brede Specifieke Uitkering (SPUK) komt er voor gemeenten geoormerkt budget beschikbaar voor de ondersteuning van mantelzorgers, als onderdeel van de uitvoering van de preventie- en zorgakkoorden.

Herziening zorg en ondersteuning

VWS, zorgverzekeraars, VNG en andere partijen maakten in de akkoorden afspraken over het herzien van de organisatie van zorg en ondersteuning. De akkoorden richten zich op het faciliteren van meer samenhang tussen de verschillende onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis. Deze integrale aanpak moet bijdragen aan het verbeteren van gezondheid in brede zin

Het gaat daarin over slimmer inzetten van formele zorg, meer voor elkaar zorgen en het laten ontstaan van (informele) zorgnetwerken. Ook moet een verschuiving van zorg naar preventie plaatsvinden.

De SPUK biedt gemeenten budget voor de uitvoering van deze akkoorden.

Mantelzorg als pijler binnen de sociale basis

Een belangrijk thema binnen deze brede SPUK is het versterken van de sociale basis, met onder andere aandacht voor het versterken en faciliteren van mantelzorg en informele zorg. In de SPUK is dit als volgt gecategoriseerd:

  • Versterken sociale basis
  • Mantelzorg
  • Eén tegen Eenzaamheid
  • Welzijn op Recept

De gemeente aan zet

Gemeenten kunnen nu de brede SPUK aanvragen. Hiervoor moeten gemeenten een plan van aanpak indienen.

De gemeenten zijn aan zet met volgende actiepunten voor mantelzorg:

  • Extra ondersteunen van mantelzorgers bij het uitvoeren van de zorgtaken, bijv. door het verbeteren van toegang tot regelingen en ondersteuningsvormen, versterken van het steunpunt mantelzorg en het toegankelijker maken van informatie en advies.
  • Versterken en doorontwikkelen van respijtzorgaanbod om het respijtzorgaanbod beter laten aansluiten op de vraag en behoefte van de mantelzorgers en zorgontvangers
  • In regionaal verband actief de dialoog aan met zorgverzekeraars en zorgkantoren over een domeinoverstijgend aanbod van zwaardere vormen van respijtzorg om waar passend een aantal pilots te kunnen starten.

Onze adviseurs staan klaar

Onze adviseurs staan klaar om gemeenten te helpen bij de invulling van het plan van aanpak. Lees wat wij voor gemeentes kunnen betekenen. Of neem direct contact op via advies@mantelzorg.nl.

Meer nieuws en blog