Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

何处寻求帮助?

您作为非正式护理人员和受护理者可获得的帮助受以下多项法律管辖:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo)《社会支持法》
  • Jeugdwet《未成年保障法》
  • Wet Langdurige zorg(Wlz)《长期护理法》
  • Zorgverzekeringswet《健康保险法》

《社会支持法》 (Wmo)

如果您在进行非正式护理工作期间需要支持,可联系市政府,其中包括家政服务、日间护理活动、交通和住宅改建。

就此,您可前往“Wmo loket”或“sociaal wijkteam” 接待台咨询。

您应支付的费用取决于您的情况及所获得的帮助类型,通常是每月支付€19。

市政府如何确定您可获得哪类帮助呢?
通过一次会谈,市政府将调查您所护理的人在哪些方面仍可自理及需要哪些专业护理,该会谈称为“keukentafelgesprek”(餐桌会谈)。重要的是,您作为非正式护理人员应出席此次会谈,毕竟,这也涉及到为您提供的帮助。

《未成年保障法》和非正式护理
市政府提供未成年人援助。这在《未成年保障法》中有所规定,适用于18岁以下身患残疾的儿童和青少年。

《健康保险法》和非正式护理
照护和家庭护理依据《健康保险法》得以支付。您可前往“wijkverpleegkundige”(社区护士)。

《长期护理法》(Wlz)和非正式护理
有时,患者需要大量的护理,例如患有严重残疾或心理脆弱的成人或儿童,或是痴呆症患者。这归属《长期护理法》,通常简称为Wlz监管。

Centrum Indicatiestelling Zorg(护理需求评估中心,CIZ)将就您是否可依据Wlz得到护理加以评估。此后,zorgkantoor(护理办公室)将协助安排Wlz护理。

Cliëntondersteuners(客户支持人员)可帮助您安排和申请Wlz ,并就如何申请护理加以解答。这一帮助是免费的。