Ga naar de inhoud
Specifieke doelgroepen

Mantelzorgers met migrantenachtergrond ondersteunen

Met het ouder worden van de eerste generatie migranten, neemt het aantal migrantenmantelzorgers de komende jaren sterk toe. Hoe kun je deze groep tijdig bereiken en ondersteunen? Hoe doen andere professionals dit? Waar moet je rekening mee houden?

Waarom is extra aandacht nodig?

Migrantenmantelzorgers hebben een grotere kans op overbelasting dan autochtone mantelzorgers. Zij zorgen vaak intensiever en langduriger dan autochtone mantelzorgers.

Dit komt omdat:

 • Oudere migranten de taal minder goed beheersen, waardoor de mantelzorgtaak al op jonge leeftijd begint. Denk aan administratie, begeleiden bij contact met instanties en professionals en optreden als tolk.
 • Ze minder vertrouwd zijn met het Nederlandse zorgsysteem.
 • Het aantal mensen met dementie drie keer zo hard toeneemt onder deze groep.
 • Ze minder gebruik maken van professionele hulp, omdat ze hoge verwachtingen van hun kinderen en naasten hebben wat betreft zorg.
 • De functie van allochtone zorgconsulenten of VETC-ers (Voorlichters binnen de Eigen Taal en Cultuur) in meeste gemeenten is opgeheven. Ook is de vergoeding voor tolken in de gezondheidszorg afgeschaft. Hierdoor komen migranten moeilijker in contact met voorzieningen.

Drempels voor ondersteuning

Migrantenmantelzorgers maken weinig gebruik van ondersteuning. Naast onbekendheid met het aanbod en aanvraagprocedures komt dit door:

 • Tradities en culturele opvattingen.
 • Schaamte (betreft overbelasting) en druk vanuit de familie en gemeenschap.
 • Onvoldoende herkenning in de communicatie over mantelzorg.
 • Taalbarrière.
 • Wantrouwen naar de gemeente en overheid vanwege regelingen en voorzieningen die teruggedraaid kunnen worden.
 • Zorg sluit niet aan bij culturele en religieuze behoeften, het ontbreekt aan cultuursensitieve zorg.

Hoe bereik je migrantenmantelzorgers?

 • Werk samen met vrijwilligers van migrantenorganisaties (sleutelfiguren). Zij geven toegang tot hun achterban en hebben bovendien kennis van de culturele en religieuze gedragsregels die daar gelden. De gemeente heeft in beeld welke organisaties er zijn.
 • Benader de doelgroep actief en werk ‘outreachend’ via huisbezoeken en aanwezigheid op informatiebijeenkomsten voor migranten over ziektebeelden. In face-to-face contact komt de informatie direct aan.
 • Ga naar de zogenaamde vindplaatsen, zoals de wachtkamer van de huisarts, apotheken en ziekenhuizen om bijvoorbeeld fotomateriaal en posters te verspreiden. Denk daarnaast ook aan buurthuizen, moskeeën, scholen en consultatiebureaus.
 • Informeer vluchtelingen tijdens inburgeringsprogramma’s.

Passende ondersteuning

Er is geen eenduidige wijze waarop je deze groep kunt ondersteunen, omdat deze groep divers is. Zowel qua migratiegeschiedenis, land van herkomst en sociaaleconomische situatie. Ga daarom in gesprek en biedt aanbod op basis van de behoefte van de doelgroep. Wil je weten hoe? Lees dan de verhalen uit de praktijk met tips van professionals.

Opvallend is het praktijkverhaal van het zorgteam in Dordrecht. Hoewel de rol van VECT-ers in de toeleiding van de doelgroep naar voorzieningen is opgeheven, wordt deze in de uitvoeringspraktijk weer teruggebracht. Huisartsen en ziekenhuizen werken samen in Dordrecht en financieren deze brugfunctie met resultaat.

Meer informatie

Heb jij een vraag over het bereiken en ondersteunen van migrantenmantelzorgers? Ken jij een goed voorbeeld die hier thuis hoort? Neem contact op met Mijke Elbers via advies@mantelzorg.nl.