Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

وقتی سلامت شخصی که از او مراقبت می کنید بهتر نمی شود

آیا دیگر نمی توانید از کسی در خانه مراقبت کنید؟ یا آیا سلامت شخصی که از او مراقبت می کنید بهتر نمی شود؟ شما می توانید در مورد آن در این صفحه بخوانید.

انتقال به خانه سالمندان
گاهی اوقات مراقبت از کسی که از او مراقبت می کنید آنقدر سنگین می شود که واقعا نمی توانید آن را ادامه دهید. آن وقت ممکن است برای شخصی که از او مراقبت می کنید بهتر باشد به خانه سالمندان نقل مکان کند.

چه چیزی را برای فراهم نمودن نیاز دارید؟ این با “Wlz-indicatie” شروع می شود. WlzمخففWet Langdurige Zorg است. یک “indicatie” اجازه استفاده از چیزی است. در این حالت، زندگی در خانه سالمندان “CIZ “ بررسی می کند که آیا شخصی که از او مراقبت می کنید واجد شرایط است یا خیر.

“Cliëntondersteuners”به شما در ترتیب و درخواست دادن برای Wlz کمک می کند. آنها همچنین می توانند نحوه درخواست دادن مراقبت را توضیح دهند. آنها خوشحال اند که کمک می کنند.

چگونه یک خانه سالمندان مناسب را انتخاب می کنید؟ بهتر است این کار را به موقع شروع کنید تا بتوانید انتخاب خوبی داشته باشید. اگر به دنبال خانه سالمندانی هستید که پیشینه فرهنگی شما را در نظر بگیرد، در اینجا یک شرح کلی وجود دارد:

شرح کلی noom.pdf (zorgsaamwonen.nl)

مراقبت تسکینی
زمانی که شخصی که از او مراقبت می کنید مدت زیادی از عمرش باقی نمانده باشد، ما به حالت تسکینی رجوع می کنم. هر کس متفاوت است و نیازهای متفاوتی دارد. شاید بخواهید در مورد بیماری فردی که از او مراقبت می کنید بیشتر بدانید؟ یا چه نوع مراقبتی در مرحله نهایی امکان پذیر است؟

اگر شخصی که از او مراقبت می کنید بخواهد در خانه بمیرد، از پزشک مراقبت های اولیه و اغلب پرستار بخش مراقبت دریافت خواهید کرد. شما می توانید در مورد آنچه برای شما مهم است و خواسته های شما چه است صحبت کنید. آنها می توانند اطلاعات بیشتری به شما بدهند. و مراقبین از شما حمایت می کنند و در این دوران سخت از شما هم مراقبت می کنند.

هزینه های مراقبت در این مرحله نهایی توسط شرکت بیمه سلامت یا Wlz (Wet langdurige zorg) پرداخت می شود.

اطلاعات در مورد مراقبت تسکینی: چه چیزی ممکن است؟ الحديث عن الحياة والموت: صحبت در مورد زندگی و مرگ به زبان عربی مراکشی – فاروس