Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

مراقب خودت باش

فقط زمانی می توانید از کسی مراقبت کنید که بتوانید مراقبت را با سایر چیزهای مهم زندگی خود ترکیب کنید: خانواده، بستگان، آرامش. برای آن، مراقبت جایگزین وجود دارد. به این هم respijtzorg می گویند.

مراقبت جایگزین چیست؟
“Dagbesteding” (مراقبت روزانه) نمونه ای از مراقبت های جایگزین است. در برخی از شهرداری‌ها، Dagbesteding به طور خاص برای افراد با فرهنگ‌های دیگر وجود دارد.

اگر به دنبال Dagbesteding هستید که پیشینه فرهنگی شما را در نظر بگیرد، در اینجا یک شرح کلی وجود دارد:

شرح کلی noom.pdf (zorgsaamwonen.nl)

یک داوطلب نیز می تواند به خانه شما بیاید تا بتوانید برای مدتی استراحت کنید. در برخی از شهرداری ها نیز داوطلبانی هستند که به زبان شما صحبت می کنند.

کمک ممکن است برای یک بار باشد. اما همچنین می تواند به دفعات بیشتر باشد، برای مثال یک بعد از ظهر در هفته یا یک آخر هفته در ماه. هم متخصصان و هم داوطلبان می توانند مراقبت را با شما به اشتراک بگذارند.

چگونه مراقبت های جایگزین را ترتیب می دهید؟
با شهرداری تماس بگیرید تا در مورد گزینه های برای dagbesteding صحبت کنید. همچنین، اگر ترجیح می‌دهید یک داوطلب هر از گاهی به خانه شما بیاید تا بتوانید برای مدتی کار دیگری را انجام دهید، این اغلب امکان دارد. می توانید با سازمانی که از mantelzorgers در شهرداری شما پشتبانی می‌کند، هماهنگ کنید.