Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

از کجا کمک بگیرم؟

کمکی که شما به عنوان یک mantelzorger و شخصی که از او مراقبت می کنید توسط تعدادی از قوانین کنترل می شود:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (قانون حمایت اجتماعی هلند)
  • Jeugdwet (قانون جوانان)
  • Wet Langdurige zorg (Wlz) (قانون مراقبت طولانی مدت هلندی)
  • Zorgverzekeringswet (قانون بیمه سلامت)

Wet maatschappelijke ondersteuning” (“Wmo”)

در صورت نیاز به حمایت در انجام وظایف مراقبت غیررسمی خود می توانید با شهرداری تماس بگیرید. اینها شامل کمک های خانگی، مراقبت روزانه، حمل و نقل و تغییرات در خانه است.

 

پس به “Wmo loket” یا “sociaal wijkteam” بروید.

هزینه ای که برای آن پرداخت می کنید بستگی به وضعیت شما و نوع کمکی که دریافت می کنید دارد. شما اغلب 19 یورو در ماه پرداخت می کنید.

شهرداری چگونه تعیین می کند که شما چه کمکی را دریافت می کنید؟
در جریان مصاحبه، شهرداری بررسی می کند که شخصی که از او مراقبت می کنید هنوز خودش می تواند چه کارهایی را انجام دهد و چه مراقبت های حرفه ای نیاز دارد. این گفتگو keukentafelgesprek (مکالمه میز آشپزخانه) نام دارد. مهم است که شما، mantelzorger (مراقب) در این جلسه حضور داشته باشید. در نهایت، این هم در مورد کمک نمودن به شما است.

Jeugdwet”و mantelzorg
شهرداری ها به جوانان کمک می کنند. این توسط Jeugdwet تنظیم می شود. این برای کودکان و جوانان معلول زیر 18 سال است.

Zorgverzekeringswet و mantelzorg
هزینه پرستاری و thuiszorg از zorgverzekeringswet (قانون بیمه سلامت) پرداخت می شود. شما به wijkverpleegkundige بروید.

Wet langdurige zorg (“Wlz”) و mantelzorg
گاهی اوقات شخصی نیاز به مراقبت زیادی دارد. بزرگسالان یا کودکان دارای ناتوانی شدید یا آسیب پذیری ذهنی را در نظر بگیرید. یا اگر فردی زوال عقل دارد. این امر از طریق “Wet langdurige zorg” که معمولاً به عنوان “Wlz” نامیده می شود تنظیم می شود.

“Centrum Indicatiestelling Zorg” (“CIZ”) ارزیابی می کند که آیا از طریق Wlz مراقبت دریافت خواهید کرد یا خیر. zorgkantoor سپس به ترتیب دادن مراقبت Wlz کمک می کند.

“Cliëntondersteuners”به شما در ترتیب و درخواست دادن برای Wlz کمک می کند. آنها همچنین می توانند نحوه درخواست دادن مراقبت را توضیح دهند. آنها خوشحال اند که کمک می کنند.