Je bekijkt een website van MantelzorgNL voor mensen met een migratieachtergrond. Kijk hier de volledige website.

”mantelzorg” چیست؟

“Mantelzorg” مراقبت از خانواده، دوستان یا همسایگان است که به‌دلیل بیماری یا مشکلات روانی به آنها ارائه می‌کنید.

به عنوان مثال، آیا از همسرتان که دچار جنون ودیوانگی است یا فرزندتان که نیاز به مراقبت زیادی دارد مراقبت می کنید؟ سپس شما یک “mantelzorger” هستید.

مراقبت اغلباً از چیزهای کوچک آغاز می شود: با آنها به بیمارستان یا مطب دکتر می روید اما بدون اینکه متوجه شویم، بیشتر و بیشتر می شوند. شما احساس می‌کنید که همیشه باید مراقب باشید. Mantelzorg می تواند زیبا و رضایت بخش باشد و در عین حال مشکل.

شما تنها فردی نیستید
بسیاری از مردم در شرایطی مشابه شما هستند. بنابراین، خوب است که در مورد وضعیت خود با افراد دیگری که می شناسید صحبت کنید. همچنین می توانید از “thuiszorg” کمک بخواهید (دستیار بهداشت در خانه)، به عنوان مثال، لازم نیست همه کارها را خودتان انجام دهید.