Nieuws

Hulp aan mantelzorgers sinds invoering Wmo niet verbeterd

Helaas zijn mantelzorgers niet beter af met hulp en ondersteuning van gemeenten. Dit was wel de veronderstelling bij de invoering van de Wmo in 2015, maar uit het vandaag verschenen SCP rapport Blijvende bron van zorg blijkt dat dit niet het geval is.

Bijna 5 miljoen mantelzorgers in Nederland

Het aantal mantelzorgers neemt van 4,4 miljoen in 2016 toe naar bijna 5 miljoen. Dit komt door het stijgende aantal ouderen dat hulp en ondersteuning nodig heeft.

Ook het aantal overbelaste mantelzorgers neemt in absolute aantal toe naar 460.000. Net als in 2016 voelt één op de tien mantelzorgers zich ernstig belast.

MantelzorgNL vindt het triest dat er in de afgelopen jaren dus geen winst is geboekt in het terugdringen van het percentage ernstig belaste mantelzorgers.

Weg naar ondersteuning voor veel mantelzorgers onbekend

Meer mantelzorgers dan voorheen zorgen voor een naaste zonder dat er professionele zorg is ingezet in de zorgsituatie. Nu is dat 41%, in 2014 was dat nog 32%.

Ook blijkt uit het onderzoek dat respijt vaker wordt ingezet als mantelzorgers zich al erg belast voelen. In 2014 werd respijtzorg nog vaker preventief ingezet, om te voorkomen dat de belasting te hoog op liep.

Daarnaast is weg naar mantelzorgondersteuning voor veel mantelzorgers nog onbekend. Slechts één op drie weet zeker waar zij terecht kunnen voor informatie en ondersteuning.

Ongeveer een gelijk percentage van de mantelzorgers maakt gebruik van gemeentelijke ondersteuning. Zoals informatie en advies of respijtzorg. De groep mantelzorgers die al ernstig belast is, weet nog minder goed de weg te vinden naar ondersteuning.

Begrip en waardering

Mantelzorgers hebben ook behoefte aan begrip en waardering. Voor veel mantelzorgers die nu nog geen ondersteuning ontvangen, is dit iets waarmee ze het meest geholpen zouden zijn. Mantelzorgers willen serieus worden genomen en wensen erkenning voor hun inzet.

Kwetsbare groepen mantelzorgers

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor kwetsbare groepen mantelzorgers, die groter risico lopen op overbelasting.

Hieronder vallen mantelzorgers:

  • die zorgen voor een huisgenoot
  • van zorgvragers met GGZ-problematiek of dementie
  • met een migratie-achtergrond

Verlicht de ervaren belasting

Het toenemende aantal overbelaste mantelzorgers betekent juist dat verlichting en ondersteuning van groot belang is.

Gemeenten moeten proactief contact zoeken met kwetsbare mantelzorgers om hen ondersteuning te bieden, zodat zij zich minder belast voelen.

Werk hierbij vanuit de acht vraaggebieden van mantelzorgondersteuning, die het volledige pakket aan ondersteuning omvatten, waaronder informatie en advies, vervangende zorg en persoonlijke begeleiding.

Oormerken geld voor mantelzorg

Zeker gezien de stijging van het aantal mantelzorgers, is het nodig geld te reserveren om hen te ondersteunen.

Daarom vindt MantelzorgNL het van groot belang om het geld dat gereserveerd is voor mantelzorgers te oormerken, zodat het geld ook aan mantelzorg wordt besteed.

Wij blijven ons hier hard voor maken, als belangenvereniging voor mantelzorgers.

Meer informatie

Download het SCP rapport Blijvende bron van zorg