Privacystatement

Jouw privacy is belangrijk!

Om je transparante en duidelijke informatie te kunnen geven hebben we onze privacyverklaring aangescherpt. Je kunt hierin lezen hoe we met je gegevens om gaan. We hebben ook meer informatie over je rechten toegevoegd, bijvoorbeeld hoe je toegang kunt krijgen tot je gegevens en hoe je ervoor kunt zorgen dat we je gegevens niet langer gebruiken.

Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via info@Mantelzorg.nl.

Hoe gaan wij met je gegevens om?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Binnen de AVG gelden nieuwe privacy rechten en worden bestaande rechten sterker. MantelzorgNL vindt het essentieel om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan In dit privacy statement leggen we uit hoe we dit doen.

Doel verwerking persoonsgegevens

 • MantelzorgNL verwerkt persoonsgegevens om de mantelzorger zo goed mogelijk toe te rusten (informatie, advies, verwijzen, luisterend oor).
 • Service en dienstverlening: borgen continuïteit vraagstelling (bijvoorbeeld bij vervolgvragen).
 • Bij het afsluiten van een lidmaatschap om de dienstverlening van het lidmaatschap te kunnen uitvoeren, zo ontvang je binnen het lidmaatschap de nieuwsbrief van MantelzorgNL per e-mail, deze toestemming is altijd in te trekken via de afmeldlink onderin elke nieuwsbrief. Ook ontvang je o.a. het magazine MantelKRACHT per post.
 • Voor uitvoeren van de dienstverlening, bij afname producten en/of diensten zoals trainingen, o.a. via webwinkel (shop) en website.
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
 • Als abonnementhouder ontvang je onze PRO nieuwsbrief voor mantelzorgondersteunende organisaties of gemeenten. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen, afmelden is altijd mogelijk via de afmeldlink onder in de nieuwsbrief.
 • Beleid maken en trends signaleren (persoonsgegevens zijn geanonimiseerd) om de mantelzorger te vertegenwoordigen.
 • Input voor diensten en producten (op basis van geanonimiseerde gegevens).
 • Casuïstiek voor belangenbehartiging.

Uitwisseling van gegevens

 • Gegevensuitwisseling en afstemming tussen medewerkers MantelzorgNL, zoals Mantelzorglijn, juridisch advies met als doel cases goed te kunnen behandelen en doorzetten.
 • Doorzetten van gegevens naar externe organisaties (zoals bijvoorbeeld mantelzorgmakelaars), gebeurt altijd na uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager.
 • Doorzetten van gegevens door externe verwerkingspartijen, privacy en beveiliging geborgd in verwerkingsovereenkomsten.
 • Bij gegevens die binnenkomen van externe organisaties wordt de bron geregistreerd.
 • Casuïstiek voor belangenbehartiging, altijd na uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Informatie over gegevensverwerking

MantelzorgNL informeert betrokkenen als zij persoonsgegevens van hen gaat verwerken, dit gebeurt onder andere door actief te verwijzen naar het privacy statement en in het bel- script en via email.

Samenwerking met andere organisaties

MantelzorgNL heeft met verschillende organisaties een samenwerkingsovereenkomst. Daarbij is in een verwerkingsovereenkomst met deze partijen vastgelegd hoe we omgaan met het verwerken van persoonsgegevens.

(Internationale) Cloud partijen

Ter ondersteuning voor het aanbieden van haar dienstverlening maakt MantelzorgNL gebruik van de volgende zorgvuldig gekozen Cloud partijen. Met deze partijen heeft MantelzorgNL een overeenkomst gesloten ter ondersteuning van haar werkzaamheden:

Mailcamp (deze tool wordt gebruikt voor het verzenden van de MantelzorgNL nieuwsbrieven via het emailadres van het lid. Hierbij wordt het e-mailadres opgeslagen op servers binnen Europa).

Google clickgedrag: Google analytics wordt gebruikt voor analysedoeleinden. Op de website van MantelzorgNL worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Jouw gegevens worden door de gecontracteerde derde partijen niet gebruikt voor andere diensten dan overeengekomen met MantelzorgNL. MantelzorgNL heeft in haar overeenkomsten met derden vastgelegd dat het gebruik van persoonsgegevens door deze derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden niet is toegestaan. MantelzorgNL blijft te allen tijde eigenaar van de gegevens die bij een derde partij zijn ondergebracht.

MantelzorgNL verstuurt een eigen nieuwsbrief. Het ontvangen van de nieuwsbrief is onderdeel van het lidmaatschap. Individuele leden ontvangen nieuwbrief MantelKRACHT, contactpersonen van aangesloten organisaties ontvangen nieuwsbrief PRO voor mantelzorgondersteunende organisaties of nieuwsbrief PRO voor gemeenten en de nieuwsbrief Dag van de Mantelzorg. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om informatie van en voor de bezoeker te onthouden. In ons Cookie Statement kun je meer lezen over het gebruik van cookies.

Social media

MantelzorgNL is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan de social media kanalen of de inhoud van de vragen en/of opmerkingen op haar social media kanalen.

Gebruik van foto’s en video’s

MantelzorgNL gaat zorgvuldig om met foto’s en video’s. Bij gebruik van beelden op onze website en in onze communicatiemiddelen vraagt MantelzorgNL nadrukkelijk om toestemming om deze te gebruiken. Bij overzichtsfoto’s van bijvoorbeeld bijeenkomsten doet MantelzorgNL er alles aan om ervoor te zorgen dat foto’s niet herleidbaar zijn. Mocht er, per abuis, toch een beeld gebruikt zijn die niet (meer) openbaar gebruikt mag worden, meld dit dan via info@MantelzorgNL.nl, MantelzorgNL verwijdert de foto dan per direct.

Beveiliging persoonsgegevens

MantelzorgNL zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MantelzorgNL bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Hoe gaat MantelzorgNL om met AVG-privacy rechten?

Deze rechten zijn:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Iedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast is verzet aan te tekenen tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen en inzageverzoeken:

Wil je weten welke persoonsgegevens worden verwerkt door MantelzorgNL, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. MantelzorgNL behandelt het verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, danwel moeten deze worden overgedragen? Dan is een aanvullend verzoek in te dienen om gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of over te dragen.

Je kunt je schriftelijke verzoeken sturen aan:

MantelzorgNL

Inzageverzoek persoonsgegevens

Sparrenheuvel 38, gebouw C
3708 JE  ZEIST

Klachten:

Heb je een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens dan kun je deze indienen op bovenstaand mail of postadres. Onder vermelding van “Klacht verwerking persoonsgegevens”.

Vragen per e-mail:

Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via info@Mantelzorg.nl.

De meest up to date versie van deze privacyverklaring is altijd terug te vinden op de website van MantelzorgNL.

Privacyverklaring: versie maart 2024.