Nieuws

Zorgen over coalitieakkoord: urgentie en toekomstvisie ontbreken

Iedere dag zien we de gevolgen van de grote personeelstekorten in de zorg en dat mantelzorgers meer en meer zorg moeten opvangen. Toch werd in het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord niet duidelijk hoe die problemen worden opgelost. Daar maken we ons zorgen over.

Mantelzorgers betalen de rekening

In het coalitieakkoord staan geen oplossingen voor de langdurige zorg. Hoewel de titel van het akkoord luidt ‘omzien naar elkaar’, zien we dat niet terug in de paragraaf over zorg.

Het omzien naar mantelzorgers lijkt ver te zoeken in deze plannen. En niet alleen ontbreekt de visie op de positie van mantelzorgers, maar ook hoe Nederland zich voorbereidt op de dubbele vergrijzing en de problemen die dat met zich meebrengt.

We staan voor grote uitdagingen: de vergrijzing, de druk op de zorg die alsmaar toeneemt, complexere zorgsituaties thuis, waardoor de druk op mantelzorgers alleen maar groter wordt.

Hoe het nieuwe kabinet de grote vraagstukken die nu al spelen- en met de dag alleen maar groter en urgenter worden- het hoofd gaat bieden, is de vraag. Mantelzorgers betalen daardoor hoe dan ook de rekening.

Extra investeringen nodig

Er zijn extra investeringen in mantelzorg nodig. Het budget dat geserveerd is voor respijtzorg, is 10 miljoen euro. Dat is belangrijk, want vervangende zorg biedt veel mantelzorgers verlichting. Maar er is meer nodig.

Om mantelzorgers preventief te ondersteunen, zodat ze de zorg op een gezonde en verantwoorde manier vol kunnen houden, is extra budget nodig.

Dat vergt ook betere samenwerking tussen de formele en informele zorg, zodat mantelzorgers ondersteund worden in de zorg die ze leveren. Mantelzorgers een volwaardige positie krijgen en als partner worden gezien in de zorg.

Wijziging huishoudelijke hulp

Het akkoord kondigt aan dat huishoudelijke hulp binnen de Wmo gewijzigd gaat worden. Hoe dat er precies uit gaat zien moet nog duidelijk worden komende tijd, maar huishoudelijke hulp is bewezen effectief in de ondersteuning van mantelzorgers.

De toegang tot huishoudelijke hulp voor mantelzorgers moet daarom eenvoudig en laagdrempelig moet blijven. Een verandering in de eigen bijdrage mag niet leiden tot extra bureaucratische rompslomp.

Integrale visie noodzakelijk

Daarnaast zien we in het akkoord dat mantelzorg enkel als onderdeel van de ouderenzorg wordt gezien.

Om de positie van mantelzorgers te waarborgen, is er nog veel meer nodig. Het gaat om welzijn en welbevinden, om wonen, werken en onderwijs. Het gaat over de beschikbaarheid van technologie en domotica, en laagdrempelige zorg- en ondersteuning.

Dat betekent dat een integrale visie noodzakelijk is om de positie van mantelzorgers structureel te verbeteren.

We gaan er dan ook van uit dat de nieuwe minister werk maakt van een lange termijn visie op de langdurige zorg en dat mantelzorg hierin een stevige positie inneemt.

Zodat de urgentie die aan alle kanten voelbaar is ook door het nieuwe kabinet omgezet wordt in visie en zichtbare verbeteringen, zodat we kunnen werken aan een zorgzame samenleving waar mensen naar elkaar omzien. Dat is ten slotte niet voor niks het motto uit dit nieuwe coalitieakkoord.