Leestijd 1-3 minuten

Verlofregelingen voor mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kun je gebruikmaken van verschillende verlofregelingen: calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend verlof.

Elke werknemer heeft recht op deze verlofregelingen, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in jouw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. Dan gaat de cao boven de wettelijke regeling. Vraag dit na bij je werkgever.

Je kunt de cao en/of aanvullende afspraken inzien of opvragen bij de afdeling Personeelszaken.

Calamiteitenverlof

Dit verlof kun je opnemen als je onverwacht direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als je kind plotseling ziek wordt of als een familielid overlijdt. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. Je kunt het verlof opnemen na overleg met je werkgever. Je werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Het salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in je cao anders is bepaald.


Kortdurend zorgverlof

Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat je per week werkt in een periode van 12 maanden. Als je dus 24 uur per week werkt, dan heb je recht op maximaal 48 uur verlof. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Je kunt het verlof opnemen na overleg met je werkgever. De werkgever kan het verlof alleen weigeren als de organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Je salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald.


Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof kun je opnemen als je voor langere tijd moet zorgen. Per 12 maanden heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. In overleg met je werkgever kun je de verlofuren spreiden.

Langdurend zorgverlof vraag je minstens 2 weken, voordat je het verlof wilt opnemen, schriftelijk aan bij je werkgever. Je werkgever mag om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op verlof (bijvoorbeeld een doktersverklaring). De werkgever hoeft het salaris niet door te betalen over de uren dat het langdurig verlof geldt.


Filmpje over de wettelijke regelingen zorgverlof


Voor wie?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten)
  • anderen die deel uitmaken van je huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante)
  • bekenden als je de enige bent die de zieke zorg kunt geven

Tips
  1. Door daling van je inkomen kom je mogelijk in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen van de Belastingdienst, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindertoeslag.
  2. In de periode dat je zorgverlof hebt, bouw je vakantiedagen op. Tijdens onbetaald verlof bouw je geen vakantiedagen op.
  3. Pensioenregelingen verschillen per bedrijf en per sector. Informeer daarom bij je werkgever naar de gevolgen van verlofopname voor je pensioen.