Over de vereniging

MantelzorgNL heeft een verenigingsstructuur die bestaat uit een ledenraad, een raad van toezicht en een landelijk bureau.

De leden

Iedereen kan lid worden van MantelzorgNL, zowel mantelzorgers als mensen die mantelzorg(ers) een warm hart toedragen. Lees meer over het lidmaatschap van MantelzorgNL.

De ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging MantelzorgNL en wordt gekozen door de leden. De ledenraad telt 25 leden.De ledenraad heeft verschillende bevoegdheden waaronder het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, het jaarverslag en de jaarrekening van de vereniging. De ledenraad benoemt de leden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De benoeming van de leden van de raad van toezicht gebeurt op bindende voordracht van de raad van toezicht met inachtneming van de profielschets.

Het bureau

Het bureau van MantelzorgNL is gevestigd in Zeist en voert de taken van de vereniging en stichting uit. Aan het hoofd van het bureau staat per 1 januari 2023 bestuurder; Esther Hendriks.

Stichting MantelzorgNL

Stichting MantelzorgNL voert de verplichtingen uit die de vereniging is aangegaan met het Ministerie van VWS. Dat zijn gesubsidieerde activiteiten zoals vastgelegd in het Activiteitenplan en (innovatie)projecten die worden gefinancierd uit additionele projectsubsidies van WVS en/of andere fondsen. Daarnaast exploiteert de stichting een portfolio ‘Scholing en Advies’.

Vereniging MantelzorgNL en Stichting Mantelzorg NL hebben dezelfde raad van toezicht en bestuurder. Bij de stichting zijn circa 350 organisaties uit het werkveld aangesloten.

Good Governance

MantelzorgNL werkt conform de Governancecode Sociaal Werk Nederland.