Privacy verklaring Nationaal Mantelzorgpanel

MantelzorgNL draagt zorg voor passende technische en administratieve beschermingsmaatregelen ter bescherming van uw privacy.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

 1. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door onze betrokken medewerkers en het ingeschakelde onderzoeksbureau strikt vertrouwelijk behandeld.
 2. De gegevens die u in het kader van een onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gekeken.
 3. Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden en worden ook nooit aan derden doorgegeven. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of daarover met u te communiceren.
 4. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (leeftijd, geslacht, opleiding, etc.) worden gebruikt om specifieke panelleden uit te kunnen nodigen voor een onderzoek. Bijvoorbeeld alleen mantelzorgers die tot een bepaalde leeftijdsgroep behoren. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt om de onderzoeksresultaten te interpreteren. Bijvoorbeeld: wat zijn verschillen van mening tussen mannen/vrouwen of bepaalde leeftijdscategorieën m.b.t. het onderzoeksonderwerp?
 5. U heeft ten alle tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, geven wij gehoor aan uw verzoek.
 6. Uw inloggegevens zijn vertrouwelijk. U en MantelzorgNL zijn overeengekomen dit geheim te houden. MantelzorgNL heeft een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen die bij normaal gebruik zowel uw toegang- als persoonsgegevens beschermen tegen inbreuk door derden. U draagt zelf verantwoordelijkheid voor het rechtmatig gebruik van uw toegangscode en wachtwoord.
 7. U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u zich hebt geregistreerd als deelnemer van het Nationaal Mantelzorgpanel.

Hoe zit het met de beveiliging?

 1. Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
 2. Uw persoonlijke pagina is door een beveiligde verbinding met internet alleen voor u toegankelijk. Andere panelleden hebben geen toegang tot uw gegevens!
 3. De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd (toegangscode & wachtwoord).
 4. De onderzoeken worden op verzoek van of door MantelzorgNL uitgevoerd, ondersteund door het onafhankelijke onderzoeksbureau MWM2. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor onderzoeken waar u uit naam van MantelzorgNL voor wordt uitgenodigd.
 5. De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens, en deze worden alleen gebruikt voor analyse en kwaliteitscontrole.

Op deze pagina zijn we specifiek ingegaan op uw privacy binnen het Nationaal Mantelzorgpanel. Hiernaast geldt uiteraard ook het algemene privacystatement van MantelzorgNL.

Ga terug naar Nationaal Mantelzorgpanel