Leestijd 1-3 minuten

Wie betaalt voor respijtzorg?

Respijtzorg kan gratis zijn, bijvoorbeeld als vrijwilligers de zorg overnemen. Als er wel kosten aan verbonden zijn, dan kun je die soms vergoed krijgen. Lees hieronder over de mogelijkheden.

Respijtzorg kan vergoed worden vanuit de:

Wet maatschappelijke ondersteuning

Krijgt de zorgvrager ondersteuning vanuit de Wmo? Dan kun je respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand.

Wet langdurige zorg

Krijgt de zorgvrager via een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg? Dan kan respijtzorg vergoed worden vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

Jeugdwet

Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij je gemeente.

Zorgverzekeraar van jou of van de hulpvrager

Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.