Hoe komen we op voor de belangen van mantelzorgers?

MantelzorgNL zet zich dag in dag uit in voor mantelzorgers. Wil jij weten wat we zoal doen en wat we hebben bereikt? Een greep uit onze activiteiten lees je in onderstaand overzicht.

Oproep aan het nieuwe kabinet: stel één minister voor mantelzorg aan

11 juni 2024

Mantelzorg is allang geen zorgvraagstuk meer. Doordat de formele zorg sterk leunt op mantelzorgers, ontstaan er op het gebied van werk, onderwijs en wonen nieuwe vraagstukken die niet meer los van elkaar kunnen worden gezien. Mantelzorg is hiermee een sociaal economisch vraagstuk geworden. En daar kan alleen goed mee omgegaan worden wanneer dé minister van VWS hierin een coördinerende rol inneemt.

Lees het nieuwsbericht

Lees de brief aan de beoogd minister-president en de formateur

Interessant Haags dagje, in gesprek met de SER en rondetafelgesprek SZW

18 april 2024

MantelzorgNL sprak in de ochtend met de Sociaal Economische Raad én schoof in de avond aan bij een rondetafelgesprek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ligt de focus vandaag dan op het onderwerp werk in combinatie met mantelzorg? Als het aan ons ligt niet! Want met alleen mantelzorgverlof gaan we er niet komen.

Lees onze position paper

Ga naar het nieuwsbericht

Zorgen om wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo: meer regeldruk

13 januari 2024

Het Kabinet wil het abonnementstarief in de Wmo afschaffen, omdat het de gemeente meer geld kost. MantelzorgNL en andere partijen maken zich daar grote zorg om, omdat dit voor mantelzorgers meer papierwerk, controle en regels betekent. Terwijl mantelzorgers al gemiddeld 4 uur per week bezig zijn met regelwerk. Daarom stuurden we samen met partijen een brief aan de staatssecretaris van VWS.

Ga naar het nieuwsbericht

Politiek partijen in gesprek met mantelzorgers

12 januari 2024

Wat betekent het om intensief te zorgen voor een naaste? MantelzorgNL organiseerde op 9 januari een bijeenkomst voor beleidsmedewerkers van politieke partijen, zodat zij meer begrip krijgen voor wat er bij mantelzorg komt kijken.

Lees het nieuwsbericht

Verpleeghuizen kunnen niet meer zonder naasten van bewoners

20 december 2023

Dat stellen Patiëntenfederatie Nederland en MantelzorgNL na onderzoek onder mensen met een naaste in het verpleeghuis. Samen met Patiëntenfederatie Nederland willen we veel meer maatschappelijk bewustzijn voor deze situatie en professioneler beleid hierop vanuit zorginstellingen.

Lees het nieuwsbericht

Hoe verder na de verkiezingsuitslag met de petitie tegen regelkolder?

11 december 2023

In aanloop naar een nieuw te vormen kabinet bedankten we de vertrekkende Kamerleden die zich inzetten voor mantelzorg per brief. En natuurlijk hebben we onze felicitaties voor Kamerleden die op 6 december zijn geïnstalleerd toegestuurd. We hopen dat zij zich ook zullen inzetten voor mantelzorgers. Ze ontvangen van ons alle informatie die ze nodig hebben om goed op te kunnen komen voor mantelzorgers.

Lees het nieuwsbericht

Petitie Stop de #regelkolder, maak mantelzorgers belangrijker dan regels

30 oktober 2023

Mantelzorgers zijn gemiddeld 4 uur per week belast met regelkolder: stapels formulieren in onbegrijpelijke taal, keer op keer bewijs aanleveren dat je écht voor je naaste zorgt en organisaties die langs elkaar heen werken. Dat moet anders. Daarom startten we de petitie Stop de Regelkolder en gingen we het land door om bij verschillende politieke partijen een handtekening op te halen. De handtekeningen bieden we in januari aan aan Tweede Kamerleden.

Lees het nieuwsbericht

Kieswijzer Mantelzorg: wat zeggen politieke partijen over mantelzorg?

24 oktober 2023

Om mantelzorgers inzicht te geven in wat politieke partijen zeggen over mantelzorg, zorg, werk en wonen, ontwikkelden we een Kieswijzer Mantelzorg. Zo konden mantelzorgers op 22 november een goed geïnformeerde keuze maken bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Lees meer in het nieuwsbericht

Inbreng MantelzorgNL voor verkiezingsprogramma’s

27-07-2023

Het is belangrijk dat het nieuwe kabinet de stem van de mantelzorger hoort. Daarom geeft MantelzorgNL de politieke partijen input voor hun verkiezingsprogramma’s. De hoofdpunten:

  • Maak het mogelijk voor elkaar te zorgen, verlaag regeldruk en slecht bureaucratie
  • Investeer fors in preventie en respijt om overbelasting te voorkomen
  • Kom met een visie op mantelzorgen en werken

Lees meer in het nieuwsbericht

Mantelzorgers nemen in de zomer noodgedwongen taken van de zorg over

13-07-2023

De komende zomer is er minder zorgpersoneel beschikbaar doordat het schaarse personeel op vakantie gaat. Verschil met eerder onderzoek uit 2019 is dat de zorg dit jaar ook buiten de vakantie wordt verminderd. Dit betekent dat er structureel minder zorg wordt geleverd dan is afgesproken in de afgegeven indicatie. Deze ontwikkeling zorgt voor extra druk, meer ongerustheid en minder vakantie voor de mantelzorger, blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL.

Mantelzorgagenda: concrete stappen om de positie van mantelzorgers te versterken

11 juli 2023

Vrijdag 7 juli is de Mantelzorgagenda 2023 – 2026 van het Ministerie van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze agenda staan een aantal concrete acties, die gaan helpen om de positie van mantelzorgers te versterken. MantelzorgNL heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de agenda.

Lees meer in het nieuwsbericht

Verbazing over plan om dagbesteding en huishoudelijk hulp te schrappen

4 juli 2023

Schrap de financiering voor dagbesteding van ouderen en huishoudelijke hulp. Minister Helder stuurde onlangs een plan naar de Tweede Kamer, waarin stevige bezuinigingsmaatregelen worden voorgesteld die in de volgende kabinetsperiode aan de orde kunnen komen. En minister Helder roept op: ‘wacht niet op de overheid.’ MantelzorgNL is zeer verbaasd over deze plannen en de oproep van de minister, want mantelzorgers wachten niet op de overheid; mantelzorgers zijn al aan het zorgen.

Lees meer in het nieuwsbericht

Is het einde van het abonnementstarief Wmo in zicht?

7 juni 2023

Het kabinet wil het abonnementstarief voor alle Wmo-voorzieningen afschaffen. In plaats daarvan komt dan weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Nu betaal je een vast bedrag van 19 euro per maand voor alle Wmo-voorzieningen samen. Wij maken ons daar zorgen over, omdat hiermee de regeldruk en zorgkosten omhoog gaan, met name voor de middeninkomens en stuurde daarom samen met andere partijen een brief naar de Tweede Kamer.

Lees meer in het nieuwsbericht

Mantelzorg belangrijk thema tijdens debat woon- en zorgplannen voor ouderen

30 maart 2023

Zijn de gevolgen voor mantelzorgers wel voldoende bekend als ouderen langer thuis blijven wonen? Dat was één van de vragen van Kamerleden aan minister Helder tijdens het Tweede Kamerdebat over de woon- en zorgplannen voor ouderen. Wij zijn blij dat onze inbreng en daarmee de inbreng van mantelzorgers ruim aanwezig was in het debat. Drie belangrijke mantelzorgmoties zijn inmiddels aangenomen.

Lees meer in het nieuwsbericht

Provincies: spreek ook over mantelzorg!

27 maart 2023

Provincies spreken over wie de komende vier jaar de provincies mag gaan besturen. MantelzorgNL vindt het belangrijk dat ook over mantelzorg wordt gesproken, en vraagt provincies om concrete acties: ga bouwen voor ouderen, zorg voor goed openbaar vervoer en geef mantelzorgwoningen ruim baan.

Lees meer in het nieuwsbericht

Langer thuis wonen gaat meer van mantelzorgers vragen

21 maart 2023

Om de zorg betaalbaar te houden voor de toekomst en door het tekort aan personeel in de zorg, wil het Kabinet dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. MantelzorgNL vreest dat dit een nog groter beroep op mantelzorgers zal doen. Goede en passende ondersteuning is daarom nodig. Daarom stuurden we samen met de Patiëntenfederatie een brief naar de Tweede Kamer.

MantelzorgNL: debat over personeelstekorten in de zorg kan niet zonder aandacht voor mantelzorgers

30 juni 2022

We vragen om te voorkomen dat het tekort aan zorgpersoneel wordt afgewenteld op mantelzorgers. Daarvoor zijn concrete maatregelen nodig: meer aandacht voor informele zorg bij de opleidingen van professionals in zorg en welzijn. Én een betere samenwerking tussen de formele en informele zorg.

Lees het nieuwsbericht

MantelzorgNL vraagt om aandacht voor mantelzorgers bij plannen meer verpleegzorgplekken

21 april 2022

Onze zorg om de plannen voor minder verpleegzorgplekken hebben we nogmaals geuit tijdens het debat over Verpleeghuiszorg. Naar aanleiding van dit debat wordt onze directeur Liesbeth hoogendijk gebeld door de pers en volgt er een interview.

Lees de nieuwsbrief

MantelzorgNL wil dat kabinet mantelzorgers thuis beter gaat ondersteunen

31 maart 2022

Hét debat over Langer thuis wonen en zorgen. MantelzorgNL reageert verschrikt op het voornemen van Minister Helder dat er minder verpleeghuisplekken komen, dan beloofd. Dit kan niet en betekent verzwaring in de thuis situatie. Personeelstekorten kunnen niet leiden tot gedwongen meer mantelzorg. Meerdere fracties brengen delen van onze brief in, tijdens het debat.

Lees het nieuwsbericht voorafgaand aan het debat

Waardering mantelzorgers onder druk

21 maart 2022

MantelzorgNL presenteert het eigen onderzoek Mantelzorgwaardering per gemeente. We constateren dat de geldelijke mantelzorgwaardering die gemeentes uitreiken verder afneemt. We krijgen veel pers-aandacht en er worden Kamervragen gesteld.

Lees het nieuwsbericht

MantelzorgNL vraagt nieuwe kabinet aandacht voor positie van mantelzorgers

8 maart 2022

In het hoofdlijnen debat hebben wij Kamerleden gevoed hoe de zorg voor mantelzorgers anders moet. Wij vroegen aandacht voor de positie van mantelzorgers, meer geld voor preventie én meer (lokale) beleidskaders voor mantelzorgondersteuning. Ook hebben wij ingebracht dat onder mantelzorgers ‘een stille ramp’ is voltrokken tijdens corona. Mantelzorgers waren het afvoerputje van de zorg

Lees het nieuwsbericht

Kamerleden vragen om integrale visie op mantelzorg

Januari 2022

In het debat over het nieuwe regeerakkoord vragen Kamerleden om een integrale visie op mantelzorg. De Kamer neemt deze motie unaniem over. Het Kabinet moet nu met een visie op mantelzorg komen. Deze wordt in september 2022 verwacht

Zorgen over coalitieakkoord: urgentie en toekomstvisie ontbreken

17 december 2021

In reactie op het Regeerakkoord hebben wij onze zorgen geuit en gewezen op gebrek aan toekomstvisie op het onderdeel zorg. Mantelzorgers gaan op deze manier de rekening betalen. Meer investeringen zijn nodig, maar bovenal een integrale visie op mantelzorg.

Lees verder in het nieuwsbericht

Het is ons gelukt! Mantelzorgwoningen ook in de toekomst vergunningsvrij

6 december 2021

Minister Ollongren heeft toegezegd dat mantelzorgwoningen vergunningsvrij geplaatst kunnen blijven worden, óók als volgend jaar de nieuwe omgevingswet komt. MantelzorgNL vroeg hier de afgelopen tijd vaak aandacht voor. We zijn dan ook heel blij dat het gelukt is en we niet weer terug gaan naar
een situatie dat gemeenten mantelzorgwoningen weer vergunningsplichtig kunnen maken.

Lees verder in het nieuwsbericht

Mantelzorg veel besproken tijdens begrotingsdebat in de Kamer

27 oktober 2021

Tijdens het begrotingsdebat met Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben Kamerleden veel vragen gesteld over mantelzorg. Daarmee zijn belangrijke punten waar MantelzorgNL zich voor inzet, aan de orde gesteld, zoals de minimum eisen voor mantelzorgondersteuning en de investeringen die nodig zijn voor preventie. Ook de roep om een regionale respijt coördinator kwam aan de orde.

GroenLinks en VVD willen minder regels voor mantelzorgwoningen

26 oktober 2021

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over wonen en zorg waren GroenLinks en de VVD waren kritisch over de nieuwe omgevingswet. Die nieuwe wet kan het plaatsen van mantelzorgwoningen moeilijker maken. Samen met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie pleitten we bij de Kamerleden ervoor dat dat niet mag gebeuren.

Lees verder in het nieuwsbericht

MantelzorgNL maakt zich er hard voor dat mantelzorgwoningen vergunningsvrij blijven

14 oktober 2021

MantelzorgNL is bezorgd over of mantelzorgwoningen in de nieuwe omgevingswet nog wel vergunningsvrij gerealiseerd kunnen worden. Daarom stuurden wij samen met andere partijen een brief naar de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het debat over wonen en zorg.

De VVD stelde ook Kamervragen naar aanleiding van onze lobbybrief.

Lees verder in het nieuwbericht

Wentel problemen niet af op de mantelzorger

13 oktober 2021

Door uitgestelde operaties ontstaat er extra druk in de thuiszorg. Actiz ziet een oplossing in de mantelzorg. Maar het is veel te simpel om de mantelzorger verantwoordelijk te maken, stelt Liesbeth Hoogendijk. Daarom schreven we een opinie-artikel, die in het Algemeen Dagblad geplaatst werd. De regie om voor de houdbaarheid van de zorg een echte oplossing te vinden ligt in Den Haag. Wij willen bijdragen aan een oplossing. Maar niet als mantelzorgers worden gezien als het ei van Columbus.

Lees verder in het nieuwbericht

EenVandaag: Logeerzorg werkt goed, maar is amper te regelen

27 augustus 2021

Ook mantelzorgers willen graag op vakantie. Tijdelijke opvang, zoals logeerzorg, kan hierbij een uitkomst bieden, maar is in de praktijk amper te regelen. EenVandaag zond een reportage hierover uit, waarin Liesbeth Hoogendijk stelt dat logeerzorg beter geregeld worden.

Lees verder in het nieuwbericht

Waarde van mantelzorg krijgt lokaal veel aandacht

22 juli 2021

De waarde van mantelzorg, doorberekend naar alle gemeenten in Nederland, is de laatste twee weken veelvuldig in het nieuws geweest. De vraag om ook lokaal het nieuws te verspreiden is veelvuldig opgepakt en dat is goed terug te zien in de resultaten. Ook onze oproep om budget dat vanuit het Rijk naar gemeenten gaat te oormerken, is meegenomen.

Lees verder in het nieuwbericht

Tienpuntenplan voor de gemeenteraadsverkiezingen: Erken, waardeer en ondersteun mantelzorgers!

1 juni 2021

Heb oog voor mantelzorg, houd mantelzorgwoningen vergunning vrij en zet in op integrale ondersteuning. Dit zijn enkele punten uit het tienpuntenplan dat MantelzorgNL stuurde aan alle lokale politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van maart 2022.

Lees verder in het nieuwbericht

Ook mantelzorgers verdienen een zorgbonus

22 april 2021

MantelzorgNL wil dat voor alle mantelzorgers waardering en erkenning wordt uitgesproken door het kabinet en dat ze een bonus ontvangen, zeker de mantelzorgers die het extra zwaar hebben. Zij zorgen lang en intensief en zouden net als de zorgmedewerkers de zorgbonus moeten krijgen. Op hen is immers evenzeer een groot beroep gedaan. In de Tweede Kamer zal tijdens het coronadebat hierover gediscussieerd worden.

Lees verder in het nieuwbericht

Minister beantwoordt vragen over de maatschappelijke waarde van mantelzorg

20 april 2021

Minister De Jonge heeft de Kamervragen die Vera Bergkamp van D66 stelde naar aanleiding van ons onderzoek ‘De maatschappelijke waarde van mantelzorg’ beantwoord. Zij vroeg de minister wat hij gaat doen met de uitkomsten van het onderzoek, hoe hij aankijkt tegen het grote aantal overbelaste mantelzorgers, hoe hij denkt regeldruk te gaan verlichten en hoe werkende – en jonge mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden.

Lees verder in het nieuwbericht

MantelzorgNL schrijft brief naar Tjeenk Willink voor een sterkere positie van mantelzorgers

16 april 2021

We hebben bij informateur Tjeenk Willink onze boodschap onder de aandacht gebracht, die voor een betere positie voor mantelzorgers pleit in het regeerakkoord. Ook de Tweede Kamerleden hebben deze brief van ons ontvangen. We brengen deze punten onder de aandacht, zodat ze in het nieuwe regeerakkoord ervoor zorgen dat de positie van mantelzorgers de komende vier jaar wordt versterkt.

Lees verder in het nieuwbericht

Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg

11 maart 2021

Wat hebben ouderen nodig om ook in de toekomst goed te kunnen leven, met behoud van zorg en met oog voor kwaliteit van leven? Samen met elf andere organisaties schreven we hiervoor tien uitgangspunten. Wij brachten onder andere in dat mantelzorgers meer erkenning moeten krijgen, onnodige drempels en belemmeringen worden weggenomen en geïnvesteerd wordt in het versterken en verbeteren van de ondersteuning van de mantelzorg.

Lees verder in het nieuwsbericht

In gesprek met politieke partijen over mantelzorg

8 maart 2021

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen waren we benieuwd wat Tweede Kamerleden vinden van mantelzorg. Wat ze zelf met mantelzorg hebben? Wat hun partij heeft gedaan voor mantelzorgers? En hoe ze het mantelzorgers makkelijker willen maken. Denk aan minder regels, waardering en combinatie van werk en mantelzorg.

Lees verder in het nieuwsbericht

Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar

5 maart 2021

Voor het eerst is berekend wat de waarde van mantelzorg is voor de maatschappij: 22 miljard per jaar. Dit is niet gratis. De uren die je als mantelzorger besteedt aan zorg, kun je bijvoorbeeld niet werken. En val je als mantelzorger uit? Dan zijn de kosten om dit op te vangen nóg hoger.

Mantelzorgers goed ondersteunen loont dus, zo blijkt uit het onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van MantelzorgNL.

Lees verder in het nieuwsbericht

Verkiezingsprogramma’s onder de loep: hoe willen politieke partijen mantelzorgondersteuning verbeteren?

5 februari 2021

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer deden we een analyse om na te gaan hoe de verschillende partijen de mantelzorgondersteuning beter willen regelen. We onderzochten onder andere hoe de politieke partijen in willen zetten op wonen en zorg, belemmerende regelgeving weg willen nemen, hoe ze mantelzorgondersteuning via de gemeente willen regelen, en hoe ze werkende mantelzorgers beter willen ondersteunen de komende vier jaar.

Lees verder in het nieuwsbericht

De stand van zaken: vaccineren en mantelzorg

4 februari 2021

Bij de Mantelzorglijn krijgen we aanhoudend vragen over het vaccineren van mantelzorgers. Begrijpelijk, want als mantelzorger wil je graag zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Zodat jijzelf beschermd bent en de kans dat je uitvalt door corona zo klein mogelijk is. Je naaste is immers (deels) afhankelijk van jouw zorg.

Tweede Kamer staat achter de plannen van 50Plus en D66 om mantelzorgers beter te ondersteunen

18 december 2020

Nog net voor het kersreces begon, stemde de hele Tweede Kamer in met de plannen van D66 en 50Plus om mantelzorgers tijdens de coronacrisis – en daarna – beter te ondersteunen.

Er komt geld beschikbaar voor een mantelzorgtest -zodat mantelzorgers sneller de weg kunnen vinden naar de juiste ondersteuning,- een mantelzorgverklaring, respijtzorg voor mantelzorgers die zorgen voor hun naasten met dementie, en voor vastgelopen mantelzorgers zal er een extra helpdesk in het leven worden geroepen om hun problemen op te kunnen lossen.

Lees verder in het nieuwsbericht

MantelzorgNL blijft in gesprek met het ministerie van VWS om mantelzorgers zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen

9 december 2020

Tijdens de persconferentie kwam naar voren dat de eerste levering van COVID-vaccinaties kleiner is dan waar het kabinet op had ingezet. Het aanvankelijke plan om eerst al het zorgpersoneel, alle kwetsbaren en mensen die voor ze zorgen te vaccineren zal daarom over een iets langere periode worden uitgesmeerd.

MantelzorgNL blijft daarom achter de schermen in gesprek met het ministerie van VWS, om uiteindelijk ook mantelzorgers zo snel en efficiënt mogelijk gevaccineerd te kunnen krijgen.

Lees verder in het nieuwsbericht

D66 komt met plan om vastgelopen mantelzorgers beter te helpen

1 december 2020

Begin december kwam D66 met een plan om mantelzorgers die tijdens de coronacrisis vastlopen in het ingewikkelde zorgstelsel beter te kunnen helpen. Het plan wordt gesteund door de overige coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Als dit gaat lukken kunnen mantelzorgers die in de problemen zijn geraakt in de coronacrisis direct geholpen worden. Het plan is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer.

Lees verder in het nieuwsbericht

MantelzorgNL stuurt brief naar de Tweede Kamer over positie van mantelzorgers in coronatijd

5 november 2020

In de brief verwoorden we onze grote zorgen over de druk op mantelzorgers die tijdens de tweede golf alleen maar toeneemt. Nauwelijks bekomen van de extra zorg die op hun schouders lag vanwege het wegvallen van de zorg en ondersteuning in de eerste golf dit voorjaar, vragen we aandacht voor de positie van mantelzorgers en dat voorkomen moet worden dat zij degenen zijn die de ontstane tekorten weer moeten opvangen. We moeten alles op alles zetten zodat mantelzorgers niet nog verder overbelast worden.

Download de brief

MantelzorgNL stuurt brandbrief naar de Tweede Kamer over uitholling lokale mantelzorgondersteuning

29 oktober 2020

In een brief aan de Kamerleden vragen we aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers, niet alleen in coronatijd, maar ook op de lange termijn. We hebben echt geen tijd meer te verliezen. De noodzaak om juist nu mantelzorgers extra te ondersteunen en in beeld te hebben is groter dan ooit.

Lees verder in het nieuwsbericht

Ombudsman vraagt minister naar eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd

20 oktober 2020

Minder zorg krijgen, maar nog wel steeds hetzelfde bedrag eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) betalen? Dat voelt onrechtvaardig. Ombudsman Reinier van Zutphen stelt daarover vragen aan minister Hugo de Jonge. MantelzorgNL herkent deze klachten en heeft zich daarom aangesloten bij deze brief.

Lees verder in het nieuwsbericht

Motie aangenomen voor snelle verbetering mantelzorgondersteuning

2 oktober 2020

Zet alles op alles om de mantelzorgondersteuning in gemeenten zo snel mogelijk te verbeteren, bijvoorbeeld door het verbeteren van dagbesteding. Dit voorstel van 50PLUS is vorige week door de Tweede Kamer aangenomen.

Uit onderzoek van MantelzorgNL bleek dat mantelzorgers fors zwaarder belast zijn doordat de zorg nog niet op het niveau is van voor de coronacrisis. Dit was de aanleiding voor indienen van de motie.

Lees verder in het nieuwsbericht

Mantelzorger fors zwaarder belast doordat zorg niet terug is op oude niveau

18 september 2020

Bij de helft van de mantelzorgers die in maart minder zorg kregen, is de zorg nog steeds niet op het oude niveau. Deze mantelzorgers zorgen sinds maart meer dan voorheen voor hun naaste en voelen zich ook fors zwaarder belast. Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL. De resultaten zijn gedeeld met de Tweede Kamer.

Lees verder in het nieuwsbericht

Prinsjesdag 2020: Ondersteuning van mantelzorgers belangrijker dan ooit

17 september 2020

Tijdens de sobere Prinsjesdag werden mantelzorgers genoemd als groep die het tijdens de coronacrisis extra zwaar had. MantelzorgNL vindt het goed dat dat erkend wordt, maar voor mantelzorgers is meer nodig. Zonder mantelzorgers waren de problemen in de zorg nog groter geweest, want mantelzorgers hebben veel opgevangen. We hebben dan ook geen tijd te verliezen. De erkenning dat mantelzorgers het extra zwaar hebben in deze tijden, moet nu ook in daden worden omgezet. De noodzaak om juist nu mantelzorgers extra te ondersteunen en in beeld te hebben is groter dan ooit.

Lees verder in het nieuwsbericht

MantelzorgNL vraagt de Tweede Kamer werk te maken van respijt en zorgladder mantelzorg

12 juni 2020

In het debat over care dat in juni in de Tweede Kamer plaatsvond, ging het onder andere over wonen en zorg, de Wmo en het programma Langer Thuis.

In aanloop naar dat debat schreef MantelzorgNL een brief naar de Kamerleden, waarin we aandacht vroegen voor de zorgladder mantelzorg, en voor respijt dat op tijd, makkelijk én op maat beschikbaar moet zijn. We vinden dat de zorgladder- ook buiten coronatijd- de basis zou moeten zijn voor mantelzorgondersteuning in gemeenten.

Lees verder in het nieuwsbericht

MantelzorgNL stuurt brief naar de Tweede Kamer over versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

3 juni 2020

Morgen is er weer een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom corona. Ook de bezoekregeling in de verpleeghuizen zal weer aan de orde komen. MantelzorgNL trekt hierin samen op met Alzheimer Nederland, Patiëntenfederatie, KBO-PCOB, en Ieder(in) en stuurde daarom een brief naar de Kamerleden. Daarom pleiten we er onder andere voor dat bewoners en hun mantelzorgers goed geïnformeerd en betrokken worden over wat, wanneer en hoe bezoek mogelijk is in hun instelling. Ook vragen we aandacht bij de Kamerleden voor de langere termijn. Bij besluiten die nog gaan komen moet de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners én de situatie van mantelzorgers goed worden meegewogen.

Lees verder in het nieuwsbericht

Goed nieuws: Eerste Kamer stemt tegen wet die zorgen voor een naaste ontmoedigt

3 juni 2020

De Eerste Kamer stemde dinsdag tegen een wijziging in de participatiewet. Een belangrijke uitkomst want hierdoor kunnen mensen met een bijstandsuitkering – die samenwonen met degene voor wie ze zorgen – financieel tóch niet gekort gaan worden. Dat zou namelijk wel gebeuren als de wet aangenomen was. MantelzorgNL is blij dat samenwonen met je broer, zus, opa of oma nu niet financieel verder wordt belemmerd.

Lees verder in het nieuwsbericht

Inzet MantelzorgNL voor bezoekregeling verpleeghuizen bij VWS en de Tweede Kamer

29 april 2020

MantelzorgNL zet zich in voor een bezoekersregeling die recht doet aan de veiligheid van de mensen in de instelling én aan de behoefte van mantelzorgers om bij hun dierbare naaste te zijn. We horen dagelijks aan de Mantelzorglijn veel verdriet en frustratie van mantelzorgers die hun naaste in het verpleeghuis al zo lang moeten missen.

In overleg met VWS en patiëntenorganisaties werkt MantelzorgNL eraan om bezoek weer mogelijk te maken. Heldere afspraken, goede communicatie en een duidelijk tijdspad moeten hier onderdeel van uit maken.

Lees verder in het nieuwsbericht

MantelzorgNL pleit in de Tweede Kamer voor testen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers

17 april 2020

Juist nu is het belangrijk dat mantelzorgers gezien en ondersteund worden. Daar hebben we afgelopen weken hard voor gewerkt. Zo dachten we mee aan een oplossing voor de wegvallende ondersteuning. En pleitten we voor tests en beschermingsmiddelen in de Tweede Kamer.

Lees verder in het nieuwsbericht

MantelzorgNL werkt aan oplossing voor mantelzorger die het niet meer redt

6 april 2020

MantelzorgNL heeft samen met het ministerie van VWS en de VNG de Zorgladder Mantelzorg ontwikkeld. Deze zorgladder biedt een oplossing voor mantelzorgers die het door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer redden.

De Zorgladder bestaat uit 5 stappen. Per stap geeft de zorgladder aan voor welke hulp je in aanmerking kunt komen als je het niet meer redt. En wie verantwoordelijk is voor de hulp.

Lees verder in het nieuwsbericht

Brief gestuurd naar de Tweede Kamer om zorgen te uiten over afschaling wijkverpleging

31 maart 2020

MantelzorgNL heeft in een brief aan de Tweede Kamer samen met andere belangenorganisaties aandacht gevraagd voor de gevolgen voor mantelzorgers en hun naasten nu de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat er minder wijkverpleging wordt ingezet. Samen met de Patiëntenfederatie, KBO-PCOB, Ieder(in) en Alzheimer Nederland hebben we onze zorgen hierover geuit. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen hoe de benodigde zorg en ondersteuning eruit komt te zien.

Lees verder in het nieuwsbericht

Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken betekent flinke stap achteruit voor cliënten, ouderen en mantelzorgers

21 februari 2020

Met het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken wil minister De Jonge van VWS een werkwijze legaliseren die een flinke achteruitgang betekent in de rechtspositie van mensen die hulp nodig hebben uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zeven landelijke organisaties van cliënten, patiënten en ouderen, waaronder MantelzorgNL, willen dat het voorstel van tafel gaat.

Aanjager respijtzorg Clémence Ross presenteert haar aanbevelingen

3 februari 2020

Op 3 februari overhandigde respijtaanjager Clemence Ross haar rapport met aanbevelingen aan minister Hugo de Jonge van VWS. Zorg ervoor dat mantelzorgers een eigenstandige positie krijgen en dat de ondersteuning van mantelzorgers tijdig, makkelijk en op maat is. Dat zijn twee voorname conclusies die uit het rapport naar voren komen. MantelzorgNL steunt dit advies en was bij de overhandiging.

MantelzorgNL vraagt expliciete aandacht mantelzorger in ggz-debat

29 januari 2020

De  Tweede Kamer moet, in het debat over de ggz dat morgen (29 januari) in de Tweede Kamer plaatsvindt, ook de rol meenemen van familieleden en naasten van mensen met psychische problemen. Enerzijds omdat velen binnen deze groep (zwaar) overbelast zijn en anderzijds omdat ze deel van de oplossing zijn van de problemen die spelen in de ggz. Naasten spelen vaak een sleutelrol bij de behandeling van psychische problemen en bij het herstel, maar de druk op mantelzorgers wordt juist groter. Dat stellen vier samenwerkende organisaties, waaronder MantelzorgNL.

MantelzorgNL houdt samen met cliëntenorganisaties pleidooi voor vrije keuze verpleeghuiszorg

9 januari 2020

Voor het debat in de Tweede Kamer over verpleeghuiszorg, stuurde MantelzorgNL, Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Ieder(in) en KBO-PCOB een brief naar de Tweede Kamer. Daarin doen we de oproep dat mensen moeten kunnen kiezen voor een passende verpleeghuisplek en vervolgens daar ook terecht moeten kunnen. Behalve het gebrek aan passende keuzeinformatie zijn ook de wachtlijsten een probleem. Mensen moeten soms lang wachten op een plek en komen regelmatig niet in een verpleeghuis van hun voorkeur terecht. Zonder een integrale aanpak wordt dit probleem in de toekomst alleen maar groter.

Tweede Kamer maakt 500.000 euro vrij voor mantelzorg informatiepakketten

3 december 2019

De Tweede Kamer maakt 500.000 euro vrij voor een informatiepakket voor mantelzorgers. MantelzorgNL ontwikkelde dit idee samen met D66 zorgwoordvoerder Vera Bergkamp. Mantelzorgers zullen hierdoor al tijdig op de hoogte worden gebracht van lokale en landelijke ondersteuningsmogelijkheden. Op dit moment worden de informatiepakketten in samenspraak met VWS ontwikkeld.

Respijtaanjager Clemence Ross presenteert haar voorlopige bevindingen

22 november 2019

De aanbevelingen richten zich op de vraagzijde, het sociaal domein, het zorgdomein en wet- en regelgeving. Deze aanbevelingen worden op 5 december as. besproken met de minister en begin februari 2020 wordt het eindrapport gepresenteerd. Ook MantelzorgNL zal hierbij aanwezig zijn.

Tijdens een landelijke bijeenkomst op 22 november in Utrecht is met de betrokken partijen een ‘coalition of the willing’ gevormd. ‘Als coalitie van landelijke en lokale partijen vinden we respijtzorg belangrijk en willen we de beweging die is ontstaan voortzetten’.

Waardering voor mantelzorgers in 78 gemeenten onvindbaar of zelfs afgeschaft

5 november 2019

MantelzorgNL heeft in aanloop naar de Dag van de Mantelzorg voor het eerst de mantelzorgwaardering van alle gemeenten in beeld gebracht. Hieruit wordt duidelijk hoe verschillend gemeenten omgaan met mantelzorgers.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen én de wettelijke taak om ze te ondersteunen. In de gemeenten waar de individuele waardering nu is afgeschaft kan het niet zo zijn dat geld – dat bedoeld is voor mantelzorgers – wordt gebruikt voor geheel andere doeleinden.

Mantelzorg mag niet ontbreken in debat over VWS begroting

30 oktober 2019

Alleen als mantelzorg een stevige plek krijgt in de toekomst van de zorg, komen oplossingen voor de lange termijn in zicht. Dit schrijft MantelzorgNL in de brief aan de Tweede Kamer voor het debat van vandaag in de Tweede Kamer.

In aanloop naar dit debat voerden we gesprekken met Kamerleden. Over hoe ervoor kunnen zorgen dat mantelzorg een stevige plek krijgt in de toekomstvisie op de zorg die op dit moment ontwikkeld wordt. De zogenaamde ‘zorgcontouren’ die het kabinet voor de zomer presenteert.

Kabinet komt met contourennota toekomst van de zorg. Inclusief mantelzorg?

18 september 2019

Er staat niet veel nieuws in de miljoenennota over mantelzorg. Wel is het kabinet zich bewust van toekomstige problemen. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers zal afnemen en het personeelstekort oploopt. De regering geeft aan dat naast het huidige arbeidsmarktbeleid er meer nodig is om dit vraagstuk op te lossen, anders wordt er een te groot beroep gedaan op de krappe arbeidsmarkt.

Mantelzorgers nemen deze zomer taken van thuiszorg over

2 juli 2019

Met het verwachte personeelstekort in de zorg tijdens de zomer, wordt de druk op mantelzorgers extra groot. In een periode dat iedereen tot rust kan komen, is het de verwachting dat mantelzorgers taken van de thuiszorg gaan overnemen. Dit zorgt voor extra druk, meer ongerustheid en minder vakantie voor de mantelzorger. Op dinsdagavond 2 juli debatteert de Tweede Kamer over de personeelstekorten in de zorg. In aanloop daarnaar hielden we een peiling onder mantelzorgers over de verwachte tekorten, en stuurden we de resultaten hiervan naar de Tweede Kamerleden.

Jonge mantelzorgers in gesprek met kinderminister Mariam Yousfi

21 mei 2019

De kinderministers zijn aangesteld om met praktische advies te helpen het beleid beter en kindvriendelijker te maken. Mariam zal advies geven aan minister Hugo de Jonge over het thema jonge mantelzorgers. Tijdens het bezoek hebben we de kinderminister een pamflet gegeven over jonge mantelzorgers met aanbevelingen voor de landelijke overheid (afgeleid van onze position paper).

6880 handtekeningen voor een mantelzorgvrije week

7 mei 2019

6880 mensen tekenden de petitie waarmee ze mantelzorgers een vrije week gunnen, zonder gedoe. Deze handtekeningen werden vanochtend overhandigd aan respijtaanjager Clémence Ross. Op dit moment levert vervangende zorg veel regelwerk op én worden mantelzorgers voor een weekje vakantie van het kastje naar de muur gestuurd. Reden voor vrouwenmerk Margriet en MantelzorgNL om onlangs deze petitie te starten.

Clemence Ross zet respijt landelijk op de kaart

29 april 2019

Clémence Ross, voormalig staatssecretaris voor volksgezondheid, is eind februari aangesteld als aanjager respijtzorg. En ze zet de vaart er direct in om nieuwe mogelijkheden voor respijtzorg te onderzoeken: in vijf weken tijd heeft ze al 22 bezoeken afgelegd bij gemeenten, zorgaanbieders, mantelzorgers en mooie initiatieven voor respijtzorg. Eén van haar doelen? De neuzen van organisaties en gemeenten dezelfde kant op te krijgen. ‘Dat gaat verheugend gemakkelijk.’

Brandbrief aan de Tweede Kamer over resultaat-gericht indiceren

16 april 2019

MantelzorgNL, cliënten- en patiëntenorganisatie uiten in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen over de plannen van De Jonge over resultaatgericht indiceren. Bij resultaatgericht indiceren worden o.a. mantelzorgers en ouderen geconfronteerd met algemeen geformuleerde beslissingen van de gemeente, waarbij wat die beslissing inhoudt niet objectief en duidelijk is. We zien resultaatgericht indiceren ook bij andere vormen van zorg en ondersteuning opkomen, zoals begeleiding en dagbesteding. Bij resultaatgericht indiceren komt de rechtspositie van cliënten onder druk te staan.

MantelzorgNL en Per Saldo overhandigen position paper over pgb aan 8 Tweede Kamerleden

2 april 2019

MantelzorgNL en Per Saldo pleiten in deze position paper voor minder administratieve rompslomp en reële tarieven pgb. Ook uiten we onze zorgen over de invoering van de ‘Symbolisch lage vergoeding’ voor onder andere mantelzorgers die geïndiceerde zorg leveren vanuit een pgb. Op 2 april overhandigden we samen met Per Saldo een position paper aan 8 Tweede Kamerleden. Zij brachten in het debat van 4 april onze punten naar voren. De Minister heeft aangegeven met MantelzorgNL en Per Saldo in gesprek te gaan en in een brief terug te komen op de lage tarieven. Ook komt hij in een brief terug op ons punt uit de position paper tav indicaties die voor meerdere jaren zouden moeten worden afgegeven (ipv elk jaar opnieuw). Wij blijven goed monitoren wat er gaat gebeuren met Symbolisch lage vergoeding na 1 mei

Clémence Ross-van Dorp aangesteld als landelijk aanjager respijtzorg

12 februari 2019

De voormalig staatssecretaris gaat respijtzorg verbeteren en beter beschikbaar maken voor mantelzorgers. MantelzorgNL heeft hiervoor het afgelopen jaar gepleit.

Samen met de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gaat de aanjager respijtzorg in kaart brengen wat respijtzorg precies is, hoe respijtzorg geregeld is,  welke behoeftes er bij mantelzorgers leven en hoe respijtzorg nu wordt gefinancierd. Op basis daarvan zal zij verbeteringen voorstellen en gemeenten en zorgverzekeraars stimuleren de voorgestelde verbeteringen over te nemen (aanjaagfunctie).

2018

Oproep aan de Tweede Kamer: schaf mantelzorgboete af voor álle AOW’ers

30 november 2018

Ook mensen met een onvolledige AOW moeten bij hun mantelzorgers kunnen wonen, zonder dat de kostendelersnorm geldt. In een gezamenlijke oproep aan de Tweede Kamer pleiten MantelzorgNL, KBO-PCOB, NOOM, LCR, SMN en IOT hiervoor. Dit is namelijk in lijn met het kabinetsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid.

Presentatie Langer Thuis, met veel aandacht voor de positie van mantelzorgers

2 november 2018

Samen met 20 organisaties presenteerde Minister De Jonge op 2 november het plan van aanpak voor het Programma Langer Thuis. MantelzorgNL zette daarbij stevig in op meer ondersteuning en hulp aan mantelzorgers, dat dan ook een van de drie actielijnen is geworden van het plan. De belangrijkste acties waarbij MantelzorgNL actief betrokken is, lees je hier: https://mantelzorg.nl/artikel/programma-langer-thuis-van-start.

MantelzorgNL bezorgd over wetsvoorstel toezicht onvrijwillige zorg

1 oktober 2018

MantelzorgNL en Alzheimer Nederland maken zich zorgen over het plan van het kabinet om toezicht bij onvrijwillige zorg over te laten aan mantelzorgers. Het gaat hier om zorg waarbij iemand tegen zijn of haar zin wordt opgenomen, behandeld of in vrijheid wordt beperkt. Tweede Kamerleden van de VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks en SP delen deze zorgen en hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kritische vragen gesteld. MantelzorgNL en Alzheimer Nederland maken zich zorgen dat zorgaanbieders verantwoordelijkheden zullen afschuiven op mantelzorgers.

MantelzorgNL: ‘Tweede Kamer, voorkom dat gemeenten nieuwe wmo-tarief gaan omzeilen!’

25 september 2018

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per vier weken. Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen. Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en MantelzorgNL roepen de Tweede Kamer in een brief op om hier een stokje voor te steken.

Brede coalitie uit haar zorgen over het voorgenomen wmo abonnementstarief

28 juni 2018

Naar aanleiding van de internetconsultatie die door het ministerie van VWS gehouden wordt over

het voorgenomen ‘abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015’, vraagt MantelzorgNL in een bredere coalitie aandacht voor de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel voor mantelzorgers. Zo pleit de coalitie (naast MantelzorgNL bestaande uit Ieder(In), Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, KBO-PCOB en LOC) ervoor dat er een goede monitor komt van de wijze waarop gemeenten omgaan met het nieuwe abonnementstarief, waarin ook ervaringen van mensen zelf worden meegenomen. Ook is het nodig te toetsen of mensen die maatwerk nodig hebben dit nog steeds krijgen en of er sprake is van ongewenste effecten op voorzieningen die buiten het abonnementstarief vallen.

MantelzorgNL vraagt aandacht voor jonge mantelzorgers in de Tweede Kamer

19 juni 2018

Ter voorbereiding op het plenaire debat over de evaluatie van de jeugdwet, stuurt MantelzorgNL samen met JMZ Pro een brief naar de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de positie van kinderen met een langdurig zieke ouder, die vaak al op jonge leeftijd mantelzorger zijn. Om de positie van jonge mantelzorgers te verbeteren doen we een aantal voorstellen. Lees hier welke voorstellen dat zijn.